Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, privacyverklaring, leveringsvoorwaarden, retouren en disclaimer Pandapauwer

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Pandapauwer en zie het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens verzameld worden als je de website en/of diensten van Pandapauwer gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee je gebruikservaring wordt verbeterd. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid, de algemene voorwaarden en de disclaimer te accepteren.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
Artikel 4 Prijzen
Artikel 5 Overeenkomst
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 Wijziging in de opdracht
Artikel 8 Medewerking opdrachtgever
Artikel 9 (Op)levering
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11.a Opzegging opdrachtgever overeenkomst
Artikel 11.b Opzegging cliënt overeenkomst
Artikel 11.c Annuleringsvoorwaarden workshops
Artikel 12 Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
Artikel 13 Prijzen
Artikel 14 Betalingsvoorwaarden
Artikel 15 Reclame en onderzoek
Artikel 16 Overmacht 
Artikel 17 Aansprakelijkheid
Artikel 18 Geheimhouding
Artikel 19 Verwerking Persoonsgegevens
Artikel 20 Intellectueel eigendom en disclaimer
Artikel 21 Vrijwaring derden
Artikel 22 Vervaltermijn
Artikel 23 Contractovername
Artikel 24 Toepasselijk recht
Artikel 25 Levering en retouren

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer/coach: Anoek Harder, bedrijfsnaam Pandapauwer, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 76239527. 
 2. Opdrachtgever/cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd. 
 3. Overeenkomst/sessie: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken. Coachingsessie, reading, transformatie massage, dan wel andere incidentele of structurele diensten die door de opdrachtnemer/coach worden verzorgd, online of offline.
 4. Workshop: een overeenkomst betreffende deelname door cliënt aan een of meerdere dagdelen verzorgd door de coach en een overeenkomst met opdrachtgever.
 5. Goed(eren): de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren Goederen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: edelstenen en orakelkaarten. De specifieke Goederen kunnen nader zijn omschreven in de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 
 3. Eventuele inkoop- of algemene Voorwaarden van Opdrachtegever zijn niet van toepassing.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Een offerte is 14 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere aanvaardingstermijn is vermeld. Als de Opdrachtgever de offerte niet binnen de geldende termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod.
 3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden. 
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 3. Een overeenkomst kan zowel een sessie als een workshop betreffen.
 4. Een overeenkomst tussen de coach en cliënt/opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke dan wel mondelijke aanmelding door de cliënt/opdrachtgever en een schriftelijke bevestiging door de coach voor een sessie of deelname aan of opdracht voor een workshop.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken, naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De Overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting voor Opdrachtnemer. 
 2. Opdrachtnemer geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. Dit hangt ook af van de inzet en betrokkenheid van de cliënt/opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever. 
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard. 
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht. 
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte/workshopruimte met internet aansluiting en in overleg andere benodigdheden, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen. 
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld. 
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

Artikel 11.a Opzegging opdrachtgever overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 11.b Opzegging cliënt overeenkomst

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur (op werkdagen) vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd. 
 2. Voor annulering van sessies gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

a. Bij annulering tot 48 uur (op werkdagen) voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
b. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een sessie is de cliënt 50% van het bedrag voor de sessie verschuldigd.
c. Indien een sessie op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de sessie.
d. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
e. De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.

Artikel 11.c  Annuleringsvoorwaarden workshops 

 1. Workshops vinden slechts doorgang bij voldoende aanmeldingen. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, hanteert Opdrachtnemer een wachtlijst op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de betreffende workshop. 
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor workshops zonder opgaaf van redenen te annuleren en/of een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer bevestigt dit schriftelijk en betaalt 100% van het door Opdrachtgever voor deze training betaalde bedrag terug. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de workshop te wijzigen. Opdrachtgever heeft dan het recht de training kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging van geringe betekenis is. 
 4. Als sprake is van een Overeenkomst waarbij digitale inhoud direct beschikbaar komt na betaling, en Opdrachtnemer daarmee nagenoeg volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, geldt dat Opdrachtgever géén recht heeft op terugbetaling van de koopprijs.
 5. Opdrachtgever is 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer. 
 6. In zwaarwegende gevallen (zoals een overlijden) kan de deelname aan een workshop in overleg tijdelijk worden stilgezet en maximaal twee maanden later weer worden opgepakt. Hiertoe dient Opdrachtgever een schriftelijk verzoek voorzien van bewijsstukken in te dienen bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor niet met dit verzoek in te stemmen.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten; 
 2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 3. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 1. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 5. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Prijzen

 1. Voor de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verschuldigd het honorarium (uurtarief, vast tarief of pakketprijs) van Opdrachtnemer. Voorts is verschuldigd een kilometervergoeding à € 0,19 excl. btw voor de door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gereden kilometers. 
 2. Voor de reistijd van Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 3. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken “out of pocket” kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) reis-, verblijf-, parkeerkosten en kosten van ingeschakelde derden. 
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens de dienstverlening, van Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van (tijdige) betaling daarvan is Opdrachtnemer gerechtigd, na voorafgaande aankondiging, haar dienstverlening niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten of te beëindigen.


Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt direct na uitvoering van de dienstverlening te worden voldaan door cliënt/opdrachtgever, tenzij is afgesproken dat dit op factuurbasis geschiedt. Dan is de termijn voor cliënten binnen 8 dagen en voor professionele opdrachtgevers binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

 Artikel 15. Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek. 
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. 
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. 
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 16. Overmacht 

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer. 
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten. 
 8. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
 9. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach. De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 
 10. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 
 11. De aansprakelijkheid van de coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van nietondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie. 
 12. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt. 
 13. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 4. De coach zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen. 
 5. De coach zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 4, opleggen aan eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 6. De opdrachtgever maakt alleen foto’s van cliënten/opdrachtgevers tijdens sessies en workshops, mits hier mondeling dan wel schriftelijk toestemming voor is gegeven. De foto’s zullen gebruikt worden op de social media kanalen, website en digitale uitingen van Pandapauwer.

Artikel 19. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Pandapauwer persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Pandapauwer  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring onderaan deze pagina.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Pandapauwer nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 20. Intellectueel eigendom en disclaimer

 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Alle publicaties en uitingen van Pandapauwer zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Pandapauwer daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 4. De informatie op de website en social media van Pandapauwer is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pandapauwer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website/social media en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 
 5. Pandapauwer biedt geen garantie dat ontvangen e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Pandpauwer te corresponderen, accepteert u dit risico.
 6. Deze website en social media van Pandapauwer kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Pandapauwer heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Artikel 21. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 23. Contractovername 

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken. 
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. 


Artikel 24. Toepasselijk recht 

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Artikel 25. Levering en retouren

 1. Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij je af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 16 uur worden gedaan, proberen wij de volgende werkdag te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van je bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij je hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte. 
 2. De vermelde prijzen zijn voor de fysieke producten inclusief verzendkosten. Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van Post.nl. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.
 3. In overleg is het ook mogelijk de bestelling bij Pandapauwer af te halen. U kunt dit in het bestel proces aangeven bij “Kies uw gewenste verzendmethode” door te kiezen voor “Afhalen (op afspraak)”. Er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht. Om een datum en tijdstip voor het afhalen voor te stellen kunt u een mail sturen naar: pandapauwer@hotmail.coml.  
 4. Het kan wel eens voorkomen dat je een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden waarom je de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, je hebt het recht om jouw bestelling van fysieke producten tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren of terug te sturen. Let op: bij digitale producten die direct na aankoop beschikbaar komen, zoals online trainingen en coaching, vervalt het recht op herroeping in verband met copyrightbescherming. 
 5. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om de product(en) retour te sturen. De verzendkosten zijn voor rekening van de productafnemer. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking door jou aan ons geretourneerd moeten worden. 
 6. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons opnemen via pandapauwer@hotmail.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Je krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. 
 7. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retourzending goed verpakt is. Schade die tijdens het retourzenden ontstaat zijn voor rekening van de productafnemer. 
 8. Een product kan geruild worden door contact op te nemen met pandapauwer@hotmail.com. De productafnemer is verantwoordelijk voor de kosten voor verzending van het product. 
 9. Bij het verkeerd doorgeven van een bezorgadres, neem zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog te wijzigen. Als het product al verzonden is en wij deze niet meer kunnen onderscheppen, komen de kosten voor het eventueel opnieuw verzenden van de bestelling echter voor rekening voor de productafnemer.   


Andijk, 3-8-2021

Ingeschreven bij de KvK te Alkmaar, onder nummer 76239527


Privacyverklaring Pandapauwer

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Pandapauwer geleverde producten en diensten.

Pandapauwer, gevestigd te Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Pandapauwer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Pandapauwer van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Pandapauwer in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres 

Verwerkt Pandapauwer ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Pandapauwer verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Pandapauwer, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Pandapauwer, mits u zich hiervoor heeft aangemeld. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Pandapauwer. Wilt u niet meer benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Pandapauwer gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Pandapauwer zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 


Hoe lang we gegevens bewaren

Pandapauwer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Pandapauwer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Pandapauwer gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar pandapauwer@hotmail.com.

Beveiliging

Pandapauwer hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Pandapauwer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Pandapauwer toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Pandapauwer gebruik maakt van de diensten van derden, zal Pandapauwer in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Pandapauwer u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via pandapauwer@hotmail.com. 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via Pandapauwer.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 2-8-2021